n.karaja@yahoo.com – The Psychology Behind Behavior